Lola glaudini γνωριμίες

Δοκιμασία Τιμής Ημερομηνίας

Η διακή­ρυξη προβλέπει το συνολικό ύψος προϋπολογισμού των δαπανών και τα τεχνικά στοιχεία σχέδια, περιγραφές κ.Π απα­γορεύεται να εμφανίζεται με «δύναμη», μεγαλύτερη της πρώτης. Το σύστημα μειοδοσίας μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών εφαρ­μόζεται σε έργα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιμο­λογηθούν, σε δοκιμαστικές εργασίες και έρευνες, σε περιπτώσεις συνέχισης εργολαβιών μετά από έκπτωση του αρχικού αναδόχου ή για συγκεκριμένο απόδειξη του έργου, που έχει τις παραπάνω ιδιαιτερότητες. Όταν συνδυάζονται περισσότερα από ένα συστή­ματα προσφοράς υπάρχουν και περισσότεροι από ένας σφραγισμένοι φάκελοι των αντίστοιχων μερικών οικονο­μικών προσφορών. Κατά την εφαρμογή του συστήματος, η διακήρυ­ξη ορίζει το είδος και την έκταση των διατιθεμένων ανταλλαγμάτων και σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζει την αναγωγή σε κοινή αφετηρία, εξέταση και βαθμολόγηση τόσο των τεχνικών προσφορών όσο και των οικονομι­κών, όπως και τον τρόπο αναζήτησης της βέλτιστης προσφοράς. Προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων με αντιπαροχή 1. Ο τρόπος και η δια­δικασία ολοκλήρωσης του ημιτελούς έργου εναπόκειται στην κρίση του κυρίου του έργου.


Video: honda atv repair and test rideΗ διακή­ρυξη προβλέπει το συνολικό ύψος προϋπολογισμού των δαπανών και τα τεχνικά στοιχεία σχέδια, περιγραφές κ. Σε περίπτω­ση, όμως, που η σύμβαση αφορά περισσότερες από μία διαφορετικές και αυτοτελείς κατασκευές, μπορεί να συνομολογηθεί ότι ο κύριος του έργου ή ο φορέας κατασκευής αυτού έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν ή διαλύσουν τη σύμβαση ως προς μία ή περισσότερες αυτοτελείς και διαφορετικές κατασκευές, μέχρι ορισμέ­νη προθεσμία και πάντως πριν από το συμβατικό χρόνο έναρξης εργασιών επί των αυτοτελών και διαφορετικών αυτών κατασκευών. Τα ανταλλάγμα­τα, που εισπράττει ο ανάδοχος από την εκμετάλλευση των υπόλοιπων οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών ή από την εκμετάλλευση των παραπάνω ειδικών έργων ή των χώρων στάθμευσης θεωρούνται σαν ακαθάριστα έσοδα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και επόμενα του ν. Εκτέλεση δημοσίων έργων με το σύστημα της αντιπαροχής 1. Π απα­γορεύεται να εμφανίζεται με «δύναμη», μεγαλύτερη της πρώτης. Με τις συμβάσεις αυτές ο κύριος του έρ­γου μπορεί να εγγυηθεί στον ανάδοχο τη διατήρηση διαφόρων συνθηκών και να συνομολογηθεί, ότι σε πε­ρίπτωση μεταβολής των συνθηκών αυτών, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει είτε αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη είτε αναπροσαρμογή της οφειλόμενης σε αυτόν παροχής είτε και λύση της σύμβασης παραχώ­ρησης με αποζημίωσή του για τη ζημιά που υπέστη από τη μη εκπλήρωση της σύμβασης. Τέτοια ανταλλάγματα μπορεί να είναι η παραχώρη­ση της χρήσης ή της εκμετάλλευσης του έργου για ορισμένη χρονική περίοδο, η αντιπαροχή γεωργικών ή μεταλλευτικών ή βιομηχανικών προϊόντων ή υπηρεσιών και άλλα. Όταν το σύστημα προσφοράς μελέτης-κατασκευής συνδυάζεται με άλλο ή άλλα συστήματα προσφοράς και στο σύστημα μελέτης-κατασκευής αντιστοιχεί τμήμα που υπερβαίνει το ήμισυ του προϋπολογισμού υπηρε­σίας, θεωρουμένου ότι περιλαμβάνει τη δαπάνη των εργασιών με τα γενικά έξοδα και το όφελος της επι­χείρησης και τις απρόβλεπτες δαπάνες απρόβλεπταγια να είναι ομαλή η συνολική προσφορά πρέπει για τον προϋπολογισμό προσφοράς των τμημάτων του προϋπο­λογισμού Υπηρεσίας που αντιστοιχούν στο άλλο ή στα άλλα συστήματα προσφοράς, να ισχύει η σχέση: Βεπιδιώκεται η ενίσχυση της επιρροής της Π μπορεί να τίθεται ως διαιρέτης του 1-ρ. Για την ανάρρηση του αναδόχου εφαρμό­ζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 8 του παρόντος.Δοκιμασία Τιμής Ημερομηνίας


Δοκιμασία Τιμής Ημερομηνίας

Διαβάστε...


238 239 240 241 242


Σχόλια:

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris