Lola glaudini γνωριμίες

O άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης

Ο βα­σι­λιάς κά­θη­σε σε τό­πο υ­ψη­λό για να βλέ­πει τα α­γω­νί­σμα­τα.Τζόντος, Πρόεδρος αδελφότητας Κρητων Πειραιά Όλου του κόσμου οι χαρές δεν φτάνουν να σου πούνε, αυτά που ελπίζω ολόψυχα τα μάτι σου να δούνε Κοιν. Πράγ­μα­τι η Άν­να συ­νέ­λα­βε, και γέν­νη­σε τη Βα­σί­λισ­σα του κό­σμου. Σή­με­ρα στο πα­λαι­ό Κά­ι­ρο, κον­τά στο μο­να­στή­ρι του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου, βρί­σκε­ται το σπή­λαι­ο με το πη­γά­δι, ό­που έ­μει­νε η α­γί­α οι­κο­γέ­νεια κα­τά τη διά­ρκεια της δι­α­μο­νής της στην Αί­γυ­πτο. Και έ­βα­λε το στε­φά­νι στο κε­φά­λι του μάρ­τυ­ρα. Με αυ­τό το μαρ­τύ­ριο τε­λει­ώ­θη­κε ο Α­γιος Δη­μή­τριος. Αυ­τά εί­ναι τα «θε­τά» ά­δέλ­φια του Ι­η­σού και ό­χι παι­διά της Θε­ο­τό­κου, η ο­ποί­α εί­ναι Α­ει­πάρ­θε­νος, πα­ρέ­μει­νε δη­λα­δή Παρ­θέ­νος και με­τά τη γέν­νη­ση του Κυ­ρί­ου και πο­τέ δεν ήλ­θε σε σαρ­κι­κή ε­πα­φή με τον Ι­ω­σήφ, ό­πως βλά­σφη­μα δι­δά­σκουν οι προ­τε­στάν­τες και άλ­λοι αι­ρε­τι­κοί.


Να μαι και γώ


Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.


Βιλανάκη Μαριλένα Όσα λουλούδια ανθίζουνε στην Κρήτη κάθε χρόνο, τόσες ευχές σας εύχομαι για τον καινούργιο χρόνο Μαρια Κασαπάκη Θεέ μου και κάνε τις ευχές όλου του κόσμου πράξη και η ζωή του καθενός προς το αγαθοεργία να αλλάξει. Τρουλάκης Μια ευχή σας εύχομαι για τον καινούργιο χρόνο Την πόρτα σας να τη χτυπά η ευτυχία μόνο! Με αυ­τό το μαρ­τύ­ριο τε­λει­ώ­θη­κε ο Α­γιος Δη­μή­τριος. Πή­ραν οι στρα­τι­ώ­τες το Α­γιο και τον ο­δή­γη­σαν σε τό­πο α­κά­θαρ­το δη­λα­δή σε πα­λαι­ό λου­τρό στα υ­πό­γεια του ο­ποί­ου χύ­νον­ταν α­πό­νε­ρα. Και έ­βα­λε το στε­φά­νι στο κε­φά­λι του μάρ­τυ­ρα. Ο Α­γιος έ­κα­νε το ση­μεί­ο του Τι­μί­ου Σταύ­ρου και εί­πε:


Να μαι και γώ


“ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ” 1964. Ρίτσος / Θεοδωράκης


Φραγκιαδουλάκης Γιάννης Χρόνε που πέμπεις σήμερα στη γη την πρώτη αχτίδα κάθε σου μέρα μια γιορτή, κάθε λεπτό σου ελπίδα Ν. Η Εκ­κλη­σί­α μας ε­ορ­τά­ζει το γε­γο­νός με την ε­ορ­τή των Ει­σο­δί­ων στις 21 Νο­εμ­βρί­ου: Εί­ναι ό­μως πάν­το­τε η σι­ω­πη­λή πα­ρου­σί­α που κι­νεί­ται με υ­πα­κο­ή και πλή­ρη εμ­πι­στο­σύ­νη στον Θε­άν­θρω­πο Κύ­ριο και Υι­ό της. Α­μέ­σως με το σπα­θί του χτύ­πη­σε τον Λυα­ιο στο κέν­τρο της καρ­δί­ας του, ο­πό­τε αυ­τός έ­πε­σε νε­κρός. Μανώλης Πετράκης Αρχιτέκτων, τ.


Να μαι και γώΗ Μα­ριάμ α­κού­γον­τας το χαι­ρε­τι­σμό τα­ρά­χτη­κε. Τρουλακης Για τις ζεστές σου τις ευχές Μάκη σ' ευχαριστούμε κι ευχόμαστε μεσ' τη Απόφαση σύντομα να σε δούμε. Α­μέ­σως με το σπα­θί του χτύ­πη­σε τον Λυα­ιο στο κέν­τρο της καρ­δί­ας του, ο­πό­τε αυ­τός έ­πε­σε νε­κρός. Καί ο άγ­γε­λος της λύ­νει την α­πο­ρί­α λέ­γον­τάς της:


Να μαι και γώ


Να μαι και γώ


Να μαι και γώ

Με­τά την προ­σκύ­νη­ση του Κυ­ρί­ου, οι Μά­γοι ε­πι­στρέ­φουν στην πα­τρί­δα τους, για­τί άγ­γε­λος Κυ­ρί­ου τους ει­δο­ποί­η­σε να φύ­γουν α­πό άλ­λο δρό­μο και να μη πά­νε στον Η­ρώ­δη, που ή­θε­λε να σκο­τώ­σει τον Ι­η­σού. Ο α­γα­πη­μέ­νος μα­θη­τής και φί­λος του Χριστού, μιμήθηκε πολύ τόν Χριστό στα μαρ­τυ­ρί­α τα ο­ποί­α υ­πέ­στη, στην α­πέ­ραν­τη καρ­τε­ρί­α του και στη δι­δα­χή την ο­ποί­α έκανε. Τρουλάκης Μια ευχή σας εύχομαι για τον καινούργιο χρόνο Την πόρτα σας να τη χτυπά η ευτυχία μόνο! Τώ­ρα, Κύ­ρι­ε, ας πε­θά­νω, για­τί εί­δα με τα μά­τια μου τον Σω­τή­ρα μας, α­νέ­κρα­ξε. Πε­ρισ­σό­τε­ρο ό­μως ή­θε­λε να της δι­η­γη­θεί τα με­γά­λα και θαυ­μα­στά που ευ­δό­κη­σε και έ­κα­με σ' αυ­τήν ο παν­το­δύ­να­μος Θε­ός. Καργιωτάκης Άγγελος Όσα μπορεί ο άνθρωπος αστέρια να μετρήσει τόσα καλά σου εύχομαι κανείς μη στα στερήσει Μαρία Στιβακτάκη Νάτανε κήπος η ζωή χαρές να τη φυτέψω το νέο χρόνο σε γνωστούθς και φίλους να τσι πέψω Γ. Ο βα­σι­λιάς με λύ­πη α­να­χώ­ρη­σε για το πα­λά­τι, μο­νο­λο­γών­τας: Σταυ­ρός και Α­νά­στα­ση Ευ­ρι­σκό­με­νη κά­τω α­π' τον Σταυ­ρό, πά­νω στο Γολ­γο­θά, αι­σθά­νε­ται σαν να τη δι­α­περ­νά ρομ­φαί­α, κα­τά την προ­φη­τεί­α του α­γί­ου Συ­με­ών του Θε­ο­δό­χου. Τώρα που άλλαξε η χρονιά και ευχές ο κόσμος δίδει, εύχομαι κάθε ονειρο αληθινό να γίνει Θ.


Διαβάστε...


1087 1088 1089 1090 1091


Σχόλια:


26.05.2018 : 22:59 Kazijin:

Πραγματικά αξιοθαύμαστο.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris