Lola glaudini γνωριμίες

Οικονομικά νέα

Φανταστείτε, λοιπόν, την έκπληξή σας αν ξαφνικά διαπιστώσετε ότι συμπεριληφθήκατε στους πίνακες των αποκλειομένων, προτού καν αρχίσει η διαδικασία κατάταξης!Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρουν, από το ΑΣΕΠ, τον χρόνο εμπειρίας. Προσοχή χρειάζεται σε προκηρύξεις που ζητούν την κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων. Και, φυσικά, προσκομίστε το αντίστοιχο πιστοποιητικό, επικυρωμένο και μεταφρασμένο αν έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή. Μην ξεχάσετε, επίσης, ότι για θέσεις για τις οποίες δεν ζητείται άδεια άσκησης επαγγέλματος πρέπει να υποβάλετε ξεχωριστά από την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο, το είδος της εμπειρίας και τα στοιχεία του εργοδότη. Αν η επίσχεση μεταπτυχιακού ορίζεται ως απαραίτητο προσόν για τη άποψη και δεν δηλώσετε τον αντίστοιχο κωδικό στο πεδίο «πρόσθετα προσόντα», θα θεωρηθεί πως δεν έχετε τα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι τέτοιων εντύπων που ορίζει το ΑΣΕΠ και στα οποία οι υποψήφιοι για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ θα πρέπει να καταγράψουν αναλυτικά, ένα προς ένα, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλουν μαζί με την αίτημα. Όλες οι παγίδες που πρέπει να αποφύγετε? Μπορείτε να τις δηλώσετε στο πεδίο «γνώση ξένης γλώσσας» αλλά, αν απαιτείται από τη θέση ως προσόν, πρέπει να βάλετε τον σχετικό κωδικό και στα «πρόσθετα προσόντα». Η εμπειρία πρέπει να είναι σε αντικείμενο συναφές με αυτό της διεκδικούμενης θέσης, αλλιώς δεν υπολογίζεται. Προσοχή χρειάζεται σε προκηρύξεις που ζητούν την κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων. Το «νούμερο 1» βήμα για τη σωστή συμπλήρωση της αίτησης είναι η προσεκτική ανάγνωση της προκήρυξης.


Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΣΕΠ, μεγάλος αριθμός αιτήσεων απορρίπτεται καθώς τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν είναι σωστά επικυρωμένα. Η ανεργία πρέπει να αποδεικνύεται με εγγραφή στα μητρώα ανέργων. Ανεξαρτήτως της εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ για την οποία ενδιαφέρεστε και διεκδικείτε μία θέση, προαπαιτούμενο για να γίνει δεκτή οποιαδήποτε αίτημα, είναι να συμπληρώσετε τον αριθμό της προκήρυξης, όπως αυτός δίνεται στο αντίστοιχο ΦΕΚ ή στην άγγελμα του φορέα. Σε κάθε προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπάρχει σχετικό παράρτημα με τους αποδεκτούς τίτλους γνώσης για κάθε ξένη γλώσσα. Ωστόσο, αν απλώς το δηλώσετε στην αίτηση, δεν θα ληφθεί υπόψη.


Για να αναγνωριστεί, εκτός από τον ακριβή αριθμό των μηνών εμπειρίας για κάθε θέση απασχόλησης που κατείχατε και πρέπει να αναγράψετε αναλυτικά στην αίτηση, θα πρέπει να διαθέτετε και σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην ειδικότητα αυτή. Ακόμη κι αν όλα τα υπόλοιπα πεδία είναι ακρίβεια συμπληρωμένα, η αίτηση δεν θα γίνει δεκτή χωρίς την υπογραφή σας! Αυτό σημαίνει πως ορισμένα από τα προσόντα που έχετε αναγράψει και θεωρείτε ότι θα ληφθούν υπόψη, τελικά πάνε χαμένα. Απαιτείται να προσκομίσετε και πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος ή σεμιναρίου του ΟΑΕΔ. Αντιστοίχως, για τίτλους ΔΕ μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης θα προσκομίσετε βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας, και για τίτλους ΔΕ τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ΚωδικόςΓια κάθε θέση στην προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένος κωδικός και αυτόν και μόνον πρέπει να χρησιμοποιήσετε στη γένος προτίμησης. Προκειμένου το ΑΣΕΠ να λάβει υπόψη πως είστε γονέας τριών παιδιών ή ένα εκ των τριών παιδιών της οικογένειας χρειάζεται απαραιτήτως στη στήλη «πρόσθετα προσόντα» να βάλετε και τον κωδικό Εφόσον προβλέπεται στην προκήρυξη, θα πρέπει να καταθέσετε χωριστή υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας. Το αλφαβητάρι της έγκυρης αίτησης για θέσεις στο Δημόσιο Τα προσόντα για τις θέσεις που προκηρύσσονται τα έχετε- και μάλιστα με το παραπάνω. Προσοχή χρειάζεται στους τίτλους σπουδών που θα δηλώσετε. Αν διαπιστώσετε πως σε κάποιο ένδειξη της αίτησης έχετε κάνει λάθος, μπορείτε να το διορθώσετε, αρκεί να το αντιληφθείτε πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Σε περίπτωση που δεν δηλώσετε προτίμηση, η αίτησή σας δεν απορρίπτεται αλλά θεωρείται ότι έχετε δηλώσει το άθροισμα των θέσεων της προκήρυξης. Όλες οι παγίδες που πρέπει να αποφύγετε? Προσοχή χρειάζεται σε προκηρύξεις που ζητούν την κατάθεση συμπληρωματικών εντύπων.Video: 7 Νέα Παιχνίδια 2017 Φατσάκια Ψωνάκια, Τσουμ Τσουμ, Χαλάκι Ζωγραφική Μίνιονς + Γουινγκς, Σβηστροφα..Διαβάστε...


653 654 655 656 657


Σχόλια:


13.01.2018 : 08:05 Gardataxe:

Τέτοιες άρρωστοι.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris