Lola glaudini γνωριμίες

Οἱ Ἀδιάβροχοι

Παρῆτε κατά τήν ἡμέραν ἐκείνην, καί ἐβλέπετε ὅσα ἐκινεῖτο ὅπλα, καί θυμός στρατιωτικός πυρός σφοδρότερος, καί ἡμεῖς ἐπί τάς βασιλικάς αὐλάς ἐπειγόμεθα.Ἡ Εἰδική αὐτή Ἐπιτροπή ἀποτελέσθηκε ἀπό ἐγκρίτους Νομικούς καί ἀκαδημαϊκούς διδασκάλους, ἤτοι: Βέβαια, κάνει σύγχυση μεταξύ ἐπιλογῆς τῆς θρησκείας καί τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στά Δελτία Ταυτοτήτων! Πρέπει νά δαμάσουμε τό ζαλισμένο κοπάδι, νά μήν ἐπιτρέψουμε στό ζαλισμένο κοπάδι νά ὀργιστεῖ καί νά τσαλαπατήσει καί νά καταστρέψει πράγματα. Σίγουρα η μητέρα είναι ό,τι πιο κοντά στον Θεό μπορούμε να έχουμε. Ἀπέδειξαν ὅτι δέν γνωρίζουν τούς ὅρους θεοκρατία, Μεσαίωνας κ. Αὐτή ἡ ἐκτίμηση θά βοηθήση πολύ στίς ἀποφάσεις πού πρέπει νά λάβουμε γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος αὐτοῦ. Συγκεκριμένα, στό ρεπορτάζ τῆς Ἐφημερίδας "Ἔθνος" γράφεται:


πού βρισκόμαστε;


Πιστοποιημένο Ποδολογικό Κέντρο


Ἑπομένως, τό ὅλο πνεῦμα τῆς συνεντεύξεως λειτούργησε ὡς προσπάθεια νά διαπιστωθῆ ἡ ἀντίδραση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σέ τέτοιου εἴδους ἀλλαγές. Βέβαια, κάνει σύγχυση μεταξύ ἐπιλογῆς τῆς θρησκείας καί τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στά Δελτία Ταυτοτήτων! Καί τό ἄρθρο 10, παρ. Ἐπίσης, κάνει λόγο γιά τίς "ὑπό ἔκδοσιν ταυτότητες", πού σημαίνει ὅτι θά ἴσχυαν γιά ὅλους τούς Ἕλληνες, καθώς ἐπίσης ἐρωτᾶ "πότε πρόκειται ἡ Ἑλληνική Νομοθεσία νά εὐθυγραμμισθῆ μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση στό θέμα τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος", ἄν καί δέν τέθηκε τό θέμα αὐτό ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ὅμως οἱ ἅγιοι πού εἶναι ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μεταφέρουν αὐτήν τήν ἐμπειρία τους στόν ὅλο τρόπο ζωῆς τους καί στήν κοινωνία. Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή θά θέλαμε νά σᾶς ἐνημερώσουμε γιά τά ἀκόλουθα σημεῖα, τά ὁποῖα θεωροῦμε σημαντικά γιά νά ἀρθοῦν μερικές παρεξηγήσεις. Γενικά πρέπει νά παρατηρήσουμε καί νά ὑπογραμμίσουμε ἐμφαντικά ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἕνας ἅγιος θεσμός πού ἄντεξε στόν χρόνο καί δέν ἔπαθε ἀπολύτως τίποτε, ἄν καί πέρασε ἀπό διωγμούς καί πιέσεις. Ὅμως ἐκεῖνο πού δημιούργησε τό πρόβλημα δέν ἦταν τόσο ἡ συνέντευξη, ὅσο μερικοί ἄλλοι παράγοντες. Ἔχω τήν ὑποψία ὅτι ὅλη ἡ συζήτηση γιά τό θρήσκευμα εἶχε σχεδιασθεῖ ἀπό μερικούς ἤ χρησιμοποιήθηκε γιά νά δημιουργήση ἕνα ἰδιαίτερο κλίμα τόν καιρό ἐκεῖνο πού θά συνεζητεῖτο στήν Βουλή ἡ ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος. Ὅμως τήν τεκμηριωμένη αὐτή ἐπιστημονική ἄποψη τοῦ κ. Σύγχρονος Εξοπλισμός Mε τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων και τεχνικών που συνεχώς βελτιώνουμε και εμπλουτίζουμε, την τεχνογνωσία και την εμπειρία πολλών ετών, προσφέρουμε στους ασθενείς μας υπηρεσίες διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας παθήσεων των ποδιών και των νυχιών.


πού βρισκόμαστε;


πού βρισκόμαστε;

Ἀλλά ἔχει κάτι περισσότερο ἀπό αὐτή τή λειτουργία, γιατί ὑπάρχει δημοκρατία. Γιά νά ὑποστηρίξω τήν ἄποψη ὅτι τελικά ἡ Ἐκκλησία ἐπέτυχε τόν μακροπρόθεσμο σκοπό της, θά ἤθελα νά ὑπογραμμίσω μερικά ἐνδεικτικά σημεῖα. Ἡ Ἱερά Σύνοδος διαβεβαιώνει τόν ἑλληνικό λαό ὅτι τό θέμα δέν ἔχει κλείσει οὔτε γιά τήν Ἐκκλησία οὔτε γιά τήν Πολιτεία. Ὁ δεύτερος παράγοντας ἦταν μερικές ἄλλες φράσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης στήν συνέντευξη αὐτή, ὅπως γιά παράδειγμα: Χριστόδουλος ἔδωσε στήν Ἐκκλησία ἕναν ἔντονα πολιτικό καί ἐπιθετικό λόγο, πού δέν τό εἶχε ὥς τώρα ἡ Ἐκκλησία. Καί συνέβη στίς ἡμέρες μας τό ἑξῆς ἀξιοπερίεργο: Ὅμως οἱ ἅγιοι πού εἶναι ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μεταφέρουν αὐτήν τήν ἐμπειρία τους στόν ὅλο τρόπο ζωῆς τους καί στήν κοινωνία. Σημαίνει ὅτι πρέπει νά ὑπάρχει μιά ἐξέλιξη, ἀλλά ὅ,τι γίνει πρέπει νά γίνεται μέσα ἀπό μία συνεννόηση". Σέ ἕνα σημεῖο λέγει ὅτι "ἀποφασίστηκε, ὅταν ἔρθει ἡ συζήτηση γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος πώς μπορεῖ πάλι νά τεθεῖ" τό θέμα σχέσεων Ἐκκλησίας καί Πολιτείας. Μετά τό πέρας τῆς προσπάθειας αὐτῆς ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος μοῦ ἀπέστειλε, ὅπως τό ἔκανε καί γιά τά ἄλλα μέλη, τό ὑπ' ἀριθμ.Video: ΒΙΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕΔιαβάστε...


43 44 45 46 47


Σχόλια:

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris